ADWERFKASTEN voorziet stroom waar u deze nodig heeft

Algemene huurvoorwaarden

AD Elektro


Algemene voorwaarden

Onze werken en leveringen zijn onderworpen aan onze huur- en verkoopsvoorwaarden.
Uitgezonderd wanneer een uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst is voorzien.

1. Onze werken en leveringen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, uitgezonderd wanneer een uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst is voorzien.


2. De leverings- en uitvoeringstermijnen van de werken zijn niet gewaarborgd en A&D elektro wijst elke verantwoordelijkheid af uit hoofde van de eventuele vertraging. Bij huren van een werfkast of verdeelkast is de huurder verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of diefstal van de werfkast of verdeelkast. De huurperiode geldt steeds voor een periode van 6 maanden. Na die 6 maanden komt er 18.59 €/maand bij exl. btw. tot deze schriftelijk wordt opgezegd. Bij diefstal wordt een forfaitair bedrag van 750€ aangerekend.


3. Het geleverd materiaal of werfkast is vanaf zijn aankomst op de werf, zowel in het geval het werd geplaatst al in het geval enkel de levering heeft plaats gevonden valt onder de verantwoordelijkheid van de koper of de huurder. Al de materialen geleverd door A&D elektro blijven in geval van de verkoop de uitsluitende eigendom van A&D elektro tot bij de volledige betaling. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar kan worden van het gehuurde materiaal.


4. A&D elektro kan niet verantwoordelijk gesteld bij schade voor het niet conform gebruiken van de werf- of verdeelkast.


5. Om ontvankelijk te zijn moet iedere klacht per aangetekend schrijven gebeuren ten laatste binnen de acht dagen volgend op de ontvangst.


6. Uitgezonderd bij een tegenovergesteld beding, zullen de betalingen moeten gebeuren contant, netto zonder korting, in onze woonplaats in geld, per cheque of overschrijving gebeuren.


7. De betaling der koopwaren en de huur voorwaarden mogen omwille van een klacht niet uitgesteld worden.


8. De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar en eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo met een minimum van 25 euro. Bij gebrek van betaling van een rekening op de vervaldag, heeft voor gevolg dat alle rekeningen kunnen opgeëist worden, en veroorzaakt schorsing van de volgende leveringen.


9. Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van koophandel te Hasselt bevoegd en het vredegerecht te Beringen.


U kan ons altijd contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte